Bratislavský dunajský park – ďalšia vízia pre aktívne nábrežia

Ako urobiť z Bratislavy skutočné mesto na rieke, aby ľudia konečne mohli využívať potenciál Dunaja na oddych aj aktívne trávenie voľného času? Touto otázkou sa zaoberajú odborníci aj investori dlhodobo. Do diskusie aktuálne prispela aj úvodná štúdia Bratislavského dunajského parku. Zanedbané a nedostupné časti pravého brehu Dunaja by sa podľa vízie jej autorov mali v budúcnosti premeniť na kvalitné a využívané verejné priestory, kde bude mať svoje miesto relax, šport a príroda.

Zdroj: Shutterstock

Pilotný projekt revitalizácie brehov Dunaja

Vodné plochy v bezprostrednej blízkosti miest patria k najkvalitnejším a najvyhľadávanejším verejným priestorom pre obyvateľov aj návštevníkov. Poukazuje na to aj náš seriál Metropoly a voda, v ktorom sa venujeme mestám, ktoré susediace rieky, jazerá či moria plnohodnotne prepojili s každodenným životom ľudí v nich.

Bratislava však vo využívaní dunajského nábrežia významne zaostáva a až na pár výnimiek tvorí rieka skôr kulisu, ako plnohodnotnú súčasť mesta. Reaguje na to aj vízia Bratislavského dunajského parku, ktorá predstavuje možnosti transformácie brehov na ucelenú športovú a voľnočasovú prírodnú lokalitu, kde budú tráviť čas deti i dospelí.

Súčasťou plánu, ktorého autormi sú urbanisti, architekti, prírodovedci, ochranári a vodohospodári, je celý pravý breh na území Bratislavy. Zahŕňa aj územie Lida, ktoré už má spracovanú urbanistickú štúdiu a štúdiu Športovo-rekreačnej zóny Lido so základnými princípmi revitalizácie nábrežia v rámci projektu centrálnej mestskej štvrte Nové Lido. Na štúdii športovo-rekreačnej zóny, predstavenej verejnosti pred tromi rokmi, spolupracovali Iniciatíva Nové Lido s Iniciatívou Lido Lagúna, ktorej predstavitelia sú aj spoluautormi úvodnej štúdie Bratislavského dunajského parku.

Športovo-rekreačná zóna Lido si za cieľ kladie aj obnovu kedysi obľúbenej pláže, ktorú počas horúcich dní Bratislavčania radi navštevovali.

Inšpirácia vo Viedni či v Nemecku

Autori sa inšpirovali viedenskými dunajskými brehmi či revitalizáciou rieky Isar v Mníchove, o ktorej sme písali v nedávnom článku. Dunaj ako jeden z nositeľov identity Bratislavy je podľa nich so svojimi brehmi, lužnými lesmi, plážami, ramenami či ostrovmi strategickým a zásadným prírodným prvkom v meste.

Memorandum o spolupráci, v rámci ktorého sa signatári zaväzujú spolupracovať na tomto projekte, podporil okrem iných aj minister životného prostredia Ján Budaj. Podľa jeho slov Bratislavčania získajú prístup k jedinečným dunajským brehom s možnosťou aktívnej turistiky či oddychu, a zároveň sa počas horúčav budú môcť uchýliť do prostredia s chladnejšou klímou, ktorú veľtoky ako Dunaj vytvárajú.

Rieka Isar pretekajúca Bavorskom sa stala inšpiráciou projektu najmä vďaka sprístupneniu brehov pre verejnosť, z ktorých sa stala obľúbená voľnočasová lokalita domácich. Zdroj: BROZ

Potrebná je zmena územného plánu

Úvodná štúdia Bratislavského dunajského parku je prvým krokom k revitalizácii nábrežia od Pečnianskeho lesa až po Hrušovskú zdrž. Chce využiť potenciál vody v meste, no pritom dbá na ochranárske a vodohospodárske princípy, ako aj protipovodňovú ochranu. Zároveň sú návrhy konkrétnych krokov realizovateľné rýchlym a nenáročným spôsobom.

Na území Lida navrhuje priestor pre oddych, šport aj zachovanie storočnej vodáckej tradície, s ktorou však súčasný územný plán nepočíta. S myšlienkou obnovy bývalej obľúbenej pláže, zlepšenia podmienok pre vodné športy a vytvorenia nábrežného parku prišla práve štúdia Športovo-rekreačnej zóny Lido, keď nadviazala na urbanistickú štúdiu Nového Lida, ktorá prvýkrát predstavila princípy obnovy tohto vzácneho priestoru a je pripravená na proces aktualizácie platného Územného plánu hlavného mesta a Územného plánu zóny celomestské centrum – časť Petržalka. Úvodná štúdia Bratislavského dunajského parku je tak v súlade so spoločnými aktivitami jej spoluautorov s autormi projektu Nové Lido a spolu smerujú ku kvalitnému rozvoju a využitiu nábrežia a okolia Dunaja.

Idea rozčlenenia Bratislavského Dunajského parku na pravom brehu Dunaja. Zdroj: Iniciatíva Bratislavský Dunajský park

Rieka má mesto spájať, nie rozdeľovať

Široký potenciál revitalizácie nábreží je aj v prepojení brehov a vytvorení rekreačnej zóny, ktorej dôležitou súčasťou bude pešia lávka prepájajúca oba brehy. Vďaka nej budú obyvatelia i návštevníci Bratislavy opäť o čosi bližšie k rieke, ktorá sa stane súčasťou ich každodenných životov.

Bratislavský dunajský park prináša ucelený a komplexný plán transformácie dunajského nábrežia a potvrdzuje víziu obnovy územia bývalého Lida, ktoré by mohlo slúžiť ako vzorový príklad revitalizácie riečnych brehov pre celú Európu. Pre vznik športovo-rekreačnej zóny a obnovu obľúbenej pláže Lido, ktorá by sa nepochybne stala jedným z najnavštevovanejších voľnočasových lokalít v Bratislave, je však nevyhnutná aktualizácia územných plánov.

Zdroj: Facebook Bratislavský Dunajský park

Bratislavský dunajský park v základných bodoch podľa autorov jeho vízie:

 • Záplavové územie Dunaja tvoriace unikátny prírodný priestor
 • Celý slovenský úsek pravého brehu Dunaja
 • Ucelený úsek dĺžky 20 km od rakúskej po maďarskú hranicu
 • Predpokladá sa integrácia miest rôzneho charakteru so zachovaním ich súčasných funkcií
 • Jednoduché revitalizačné úpravy
 • Prepojenie troch ramien s Dunajom (Ovsišťské, Starohájske a Jarovské rameno)
 • Revitalizácia brehov na vybraných miestach
 • Sprístupnenie pre ľudí: pozdĺžne spojenie po chodníkoch pri Dunaji, priečne vstupy do územia k miestam prírodného Dunaja
 • Turistické, náučné, bežecké a cyklistické chodníky, vodácke trasy
 • Zásadné zlepšenie podmienok pre rybie spoločenstvá
 • Možnosť vstupu priamo do Dunaja na čo najväčšom počte miest
 • Výchovný prvok – možnosť priamej osobnej skúsenosti, že rieka nie je nepriateľ, ale životodarné prostredie
 • Park prispeje k adaptácii na zmenu klímy – zlepší sa odtok cez inundačné územie, obnovia sa vodné plochy a mokrade, umožní sa ľuďom prístup do prostredia s príjemnejšou klímou v letných horúčavách
 • Možné rozšírenie aj na ľavý breh Dunaja
 • Veľmi jednoducho realizovateľné, aj postupne po etapách