Predstavujeme prvý verejný priestor Lida. Pozrite si vizualizácie a mapy nábrežného parku

Iniciatívy Lido Lagúna a Nové Lido predstavili výsledky štúdie a vizualizácie nábrežia Lido.

Mapa_sportovo-rekreacna zona copy
Celkový pohľad na revitalizované nábrežie.

Čo chystáme v rámci iniciatívy tento rok? Radi by sme verejnosti predstavili päť hlavných verejných priestorov Nového Lida.

Debát o budovách je všade dosť. Bratislava vie, ako postaviť príjemnú kanceláriu, pohodlné byty, dobré nákupné centrum. Mesto však pre väčšinu ľudí tvoria najmä priestory medzi budovami – ulice, parky, námestia.

Podľa nás je potrebné, aby na začiatku plánovania takého dôležitého územia, akým Nové Lido je, boli práve verejné priestory.

V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch sa budeme venovať prezentácii verejných priestorov Nového Lida a spojeniam medzi Lidom a zvyškom mesta. Hľadáme odpoveď na otázku, čo má vytvoriť charakter miesta, do ktorého sa osadia budovy a funkcie.

Postupne budeme predstavovať našu víziu piatich hlavných verejných priestorov, ktoré majú Nové Lido definovať. Prvým verejným priestorom je nábrežný park, ktorého detaily nájdete v tomto článku.

 

Ako vznikla táto štúdia? Najprv petícia, potom uznesenie mestského zastupiteľstva

00_PartnerstvoNa pravom brehu Dunaja, medzi Starým mostom a dnešným Prístavným mostom, sa kedysi rozkladala dnes už zaniknutá verejná pláž Lido. Bolo to obľúbené výletné miesto Bratislavčanov, kde sa dalo plávať aj priamo v Dunaji.

V roku 2016 iniciatíva Lido Lagúna realizovala petíciu za obnovenie pláže Lido a tiež za zachovanie tradičnej činnosti vodákov, ktorí v tejto lokalite pôsobia.

Petícia bola úspešná a minulé leto ju prerokovalo Mestské zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislavy.

Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva vypracovali iniciatívy Lido Lagúna a Nové Lido spoločnú “Štúdiu športovo-rekreačnej zóny Lido”, ktorá prináša konkrétny koncept revitalizácie tejto časti petržalského nábrežia.

Trochu oficiálneho jazyka:

“Štúdia je spracovaná vo väzbe na uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.521/2016 zo dňa 29.6.2016. Obsah štúdie by mal slúžiť ako podklad pre zapracovanie do územno‐plánovacích procesov dotýkajúcich sa riešeného územia. Cieľom štúdie je navrhnúť spôsob usporiadania nábrežného územia tak, aby mohlo po skultivovaní slúžiť na šport a rekreáciu.”

 

Základom je pláž, promenáda a prírodný park

Spoločná štúdia iniciatív odporúča vytvoriť medzi Starým mostom a Prístavným mostom verejnú pláž, promenádu a prírodný park, nasledovne:

1. Vytvorenie verejnej pláže na mieste pôvodného kúpaliska Lido

Iniciatívy navrhujú opätovne vytvoriť v priestore zaniknutého kúpaliska Lido verejnú pláž. Začínať by mala pred lodenicami, končiť za mostom Apollo, čo je približná pôvodná poloha pláže.

 

Mapa-mestska plaz copy

04_Lido_Plaz_01

03_Lido_Letecky pohlad_01
Veľká verejná pláž na Dunaji by sa mala po desiatkach rokov vrátiť do Bratislavy.

2. Vybudovanie prírodného parku

Pri Starom moste navrhujú iniciatívy prírodný park, ktorý má slúžiť na šport, oddych a prechádzky. Jeho základným konceptom bude neformálnosť a organickosť – park má čo najviac odrážať súčasný organický stav, no priestor je treba presvetliť, vytvoriť chodníky a sprístupniť ho verejnosti.

Mapa-nabrezny park copy

05_Lido_Park_01

3. Vytvorenie nábrežnej promenády

Popri nábreží by mala vzniknúť súvislá nábrežná promenáda. Promenáda pri rieke bude slúžiť chodcom a cyklistom.

Nábrežná promenáda môže pozvoľna prejsť do turistického chodníka za mostom Apollo (v území Soví les), kde bude návštevný poriadok regulovaný podmienkami chráneného územia.

Ďalšia promenáda pôjde aj po hrádzi, čím sa územie napojí na ďalšie chodníky a cyklotrasy v okolí.

Mapa-nabrezna-promenada copy
Nábrežná promenáda
Mapa-promenada a cyklotrasa copy
Promenáda pri hrádzi

4. Zachovanie lodeníc vodáckych klubov na území

Štúdia navrhuje zachovať na území lodenice vodáckych klubov. Okrem toho navrhuje vytvoriť malý turistický prístav pre niekoľko rekreačných člnov.

Mapa-lodenice vodackych klubov copy

Mapa-pristav pre male plavidla copy

06_Lido_Maly pristav_01
Na obrázkoch priestory na vodné športy a turistiku: umiestnenie lodeníc, umiestnenie prístavu, vizualizácia prístavu a nábrežnej promenády.

5. Oživenie Ovsišťského ramena v pôvodnej trase

Štúdia navrhuje oživiť Ovsišťské rameno v jeho pôvodnej trase. Toto rameno Dunaja bolo pred desiatkami rokov prerušené kvôli výstavbe Prístavného mosta a iným faktorom, a nikdy sa neobnovilo.

Mapa-sovi les copy

Detaily

“Štúdia športovo-rekreačnej zóny Lido” ucelene spracovala pohľady odborníkov a petíciou formalizované požiadavky verejnosti na toto územie. Iniciatívy odprezentovali a odovzdali štúdiu ako koncepčný návrh Hlavnému mestu SR Bratislava, ktoré má kompetenciu o vývoji územia rozhodovať.

Tento koncept nábrežia nadväzuje na predošlú štúdiu okolitého územia – Urbanistickú štúdiu (UŠ) zóny časti celomestského centra CMC – Petržalka, v ktorej bolo nábrežie navrhnuté ako športovo-rekreačná zóna pre širokú verejnosť.

01_Lido_SIT_sirsia_01

02_Lido_SIT_zona_01

07_Lido_REZY_zona_01

Ďalšie kroky

Iniciatívy budú pokračovať v prebiehajúcej koordinácii štúdie s vedením hlavného mesta, vedením MČ Petržalka aj s odbornými útvarmi Magistrátu hl. mesta Bratislava a Miestneho úradu MČ Petržalka. Posunutie štúdie smerom k realizácii je v kompetencii mesta, pričom prvým krokom je zapracovanie navrhovaného riešenia do platnej územnoplánovacej dokumentácie.

V prípade úspešného zapracovania zmien a doplnkov do územného plánu je možné pristúpiť k príprave realizačných fáz, ktoré autori štúdie navrhujú v týchto logických celkoch:

  • Realizácia verejnej pláže
  • Vytvorenie verejného prírodného parku pri Starom moste
  • Realizácia vodnej plochy na vodné športy, malý prístav rekreačných člnov
  • Realizácia nábrežnej promenády
  • Rekonštrukcia lodeníc vodáckych klubov

Predpokladaná účasť na realizácii podľa špecifík jednotlivých celkov: štát, samospráva, súkromní investori, dotknuté organizácie, a to formou združenia vlastných zdrojov, vhodných dotácií, príspevkov a grantov.

Komentáre, nápady a otázky ku koncepcii prosím píšte na napady@novelido.sk

Na štúdii spolupracovali

1. Zástupcovia iniciatívy Lido Lagúna
Ing. Martin Mišík
Ing. arch. Matúš Janota
Ing. arch. Norbert Takáts

2. Zástupcovia iniciatívy Nové Lido
Compass architekti
Ing. arch. Juraj Benetin
Ing. arch. Matej Grébert
Ing. arch. Marcel Vadík

Marko&Placemakers
Igor Marko MA ARCH ARB

3. Spracovatelia hydrotechnickej štúdie
DHI SLOVAKIA, s.r.o.
Ing. Martin Mišík

4. Konzultanti
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Ing. Boris Kováč

DOTKNUTÉ SUBJEKTY
Táto štúdia je koordinovaná priamo s dotknutými subjektmi.
Zoznam priamo dotknutých subjektov:

Primátor hlavného mesta SR Bratislavy
Magistrát hl. mesta SR Bratislavy
Mestská časť Bratislava-Petržalka
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p.
Verejné prístavy a.s.
Štátna ochrana prírody SR
Asociácia bratislavských vodáckych klubov
Ministerstvo vnútra SR
Iniciatíva Lido Lagúna
Iniciatíva Nové Lido
Popper Capital, s.r.o.
INLOGIS s.r.o.