Urbanistické princípy Nového Lida

Cieľ Nového Lida? Prostredie, kde sa budú ľudia radi zdržiavať, stretávať, bývať a pracovať. V tomto prehľade uvádzame základné urbanistické princípy Nového Lida, ktoré by mali pomôcť tento cieľ naplniť.

Tu je našich 17 urbanistických princípov:

03 Urbanistické princípy Nového Lida
01

Centrálna os

Hlavným urbanistickým motívom Nového Lida je centrálna os, ktorá prepája protiľahlé hlavné námestia pri Eurovei v zóne Pribinova a v zóne Nového Lida. Zhmotnením tejto osi by mal byť nový peší most, ktorý by sa zároveň stal symbolom prepojenia jadra nového centra mesta. Námestia, v budúcnosti prepojené peším mostom, vytvoria jeden kontinuálny verejný priestor, ktorý bude ťažiskom nového vzťahu Bratislavy k rieke. Na tomto mieste sa môže začať nová etapa spojenej Bratislavy.

Centrálna os
03 Urbanistické princípy Nového Lida
02

Prepojenie mestskej štruktúry

Nové Lido by malo prepojiť rozdelené mestské štruktúry Petržalky a Starého Mesta. Okrem fyzického priblíženia je dôležité aj vytvorenie fungujúceho systému vizuálnych a komunikačných prepojení. Tejto základnej kostre prepojení je podriadená urbanistická kompozícia Nového Lida. Jej základný systém tvoria tri severo-južné osi troch mostov, ktoré ústia v šiestich uzlových verejných priestoroch. Tento systém je následne prepojený so štruktúrou Starého Mesta a Petržalky.

Prepojenie mestskej štruktúry
03 Urbanistické princípy Nového Lida
03

Prepojenie električkou

Nové východné centrum Bratislavy nemôže byť odkázané len na autá. Bratislava už desiatky rokov sníva o metre, je však evidentné, že pri snoch ostaneme aj v budúcnosti. Reálnym nosným systémom hromadnej dopravy pre Bratislavu je električka. Električka by mala prechádzať jadrom ľavobrežného medzi Euroveou a SND aj pravobrežného centra na Novom Lide a navzájom ich prepájať. Dobudovaním okružného systému električiek cez Euroveu a Košickú ulicu, môže byť Nové lido pohodlne prepojené nielen s centrom mesta, Dúbravkou a Račou, ale aj s jestvujúcou ružinovskou a plánovanou východnou mestskou radiálou.

Prepojenie električkou
03 Urbanistické princípy Nového Lida
04

Priehľady

Nové Lido, najmä jeho verejné priestory, by mali mať maximálny vizuálny kontakt s riekou, s mestom a jeho dominantami. Urbanistická kompozícia je prispôsobená tomuto princípu. Platí to ale aj naopak. Nové Lido by malo byť viditeľné z mesta a z Petržalky. Tomu je podriadená najmä koncepcia umiestňovania dominánt a výškových stavieb.

Priehľady
03 Urbanistické princípy Nového Lida
05

Bloková mestská štruktúra

Bloková mestská štruktúra je jedným zo základných kameňov európskeho a svetového urbanizmu. Pritom v Bratislave tvorí len relatívne malú časť mestskej štruktúry v Starom Meste a v časti Ružinova. Nové Lido by malo byť rozšírením centra mesta, a teda aj blokovej štruktúry. Jasne vymedzené bloky jednoznačne definujú verejné priestory – ulice, bulvár, promenády, parky a námestia. Architektonické riešenie jednotlivých blokov prinesie až budúcnosť, bude však regulované tak, aby bola zachovaná a podporená základná urbanistická koncepcia Nového Lida.

Bloková mestská štruktúra
03 Urbanistické princípy Nového Lida
06

Princípy funkčného a obsahového nastavenia územia

Nové Lido navrhujeme ako polyfunkčné mestské územie s množstvom rôznych funkcií a programov, ktoré budú v neustálej interakcii a vytvoria v ňom bohatý obsah. Takýto pestrý mix môže zabezpečiť, aby Nové Lido žilo 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Nemalo by sa stať, že bude počas dňa preplnené a v noci vyľudnené, prípadne prázdne cez víkend. Aj keď bude v niektorej časti prevládať jedna funkcia (napr. bývanie, obchod či kancelárie), budú ju vhodne dopĺňať ďalšie v ostatných častiach.

Princípy funkčného a obsahového nastavenia územia
03 Urbanistické princípy Nového Lida
07

Superpriestory

Sú to hlavné verejné priestory, ktoré tvoria urbanistickú kostru Nového Lida. Ak budú tieto priestory kvalitné, bude kvalitná aj celá mestská štvrť. Koncepcia Nového Lida má týchto 5 superpriestorov usporiadaných od Dunaja smerom na juh:

1. Nábrežný park s mestskou plážou
2. Centrálne námestie
3. Centrálny park
4. Bulvár
5. Office park
Sú to miesta, kde sa bude pohybovať najviac ľudí, ktorí tam budú tráviť voľný čas, oddychovať, športovať, pracovať alebo si len prídu posedieť na terasu kaviarne. Tieto priestory tvoria život v meste. Superpriestory sú navzájom prepojené, ale každý z nich bude mať svoj unikátny charakter. Týmto priestorom budeme venovať pri ďalšom rozvoji koncepcie Nového Lida mimoriadnu pozornosť.

Superpriestory
03 Urbanistické princípy Nového Lida
08

Námestia

Námestia sú najaktívnejšie spoločenské uzly. Definujú mestskú štruktúru, navigujú mestským priestorom, priťahujú ľudí a sú miestom ich vzájomného kontaktu. Sú zhmotnením mestských hodnôt. V Novom Lide pri nich budú sústredené mestské dominanty, takže budú plniť významnú mestotvornú funkciu.

Námestia
03 Urbanistické princípy Nového Lida
09

Mestská zeleň (parky)

Parková zeleň pri Dunaji by mala byť voľnejšia a neformálnejšia (chodníky pre peších a cyklistov, čistinky medzi stromami a svetlé miesta), zatiaľ čo pri kancelárskych budovách pri diaľnici by bola definovaná a formálna. Zeleň zároveň pomôže udržiavať vhodnú mikroklímu, poskytne tieň, ochráni územie pred vetrom, pohltí hluk mesta a tiež ho skrášli.

Mestská zeleň (parky)
03 Urbanistické princípy Nového Lida
10

Komunitná zeleň

Kvalitu mesta ľudia vnímajú aj vďaka tomu, ako vyzerá okolie v bezprostrednej blízkosti ich bydliska. Miesta s najlepšou energiou vzniknú vtedy, ak odborníci zadefinujú ich základné parametre a časť vývoja týchto priestorov nechajú na spontánnosť ľudí. Ak si ich môžu prispôsobiť podľa seba, vytvoria si k nim osobný vzťah. V Novom Lide by mali takýto priestor ponúknuť najmä vnútrobloky, dvory a menšie parčíky v rámci mestských blokov.

Komunitná zeleň
03 Urbanistické princípy Nového Lida
11

Promenády

Promenády sú významné pešie trasy, ktoré neslúžia len na presun do cieľa, ale samotný pohyb po nich je cieľom a zároveň zážitkom. Na Novom Lide bude viacero takýchto významných peších trás pozdĺž rieky. Všetky promenády rozvíjajú existujúce pešie trasy v okolitom území. Prvou je nábrežná promenáda v nábrežnom parku, ktorá lemuje breh rieky a mestskú pláž Nové Lido. Druhou je promenáda a cyklotrasa na hrádzi. Vo vnútri územia je to promenáda v osi centrálneho parku, ktorá prepojí Nové Lido so Sadom J. Kráľa. Veríme, že atraktívna bude aj mestská nákupná promenáda na bulvári.

Promenády
03 Urbanistické princípy Nového Lida
12

Pešia dostupnosť

V Novom Lide by mali byť všetky potreby každodenného života dostupné peši. Walkability alebo „pochôdznosť” je jedným zo základných princípov tvorby Nového Lida. Pešie trasy prepájajú ľavobrežné centrum mesta s Petržalkou na juhu, Sadom J. Kráľa na západe a Pečnianskym lesom na východe. Vnútorná štruktúra peších trás zohľadňuje typológiu a hierarchiu verejných priestorov. Od širokých chodníkov na promenádach a bulvári cez štandardné chodníky v uliciach okolo blokov až po prírodné chodníčky v nábrežnom parku, všetky pešie trasy kladú dôraz na komfort chodcov a vzájomnú prepojenosť.

Pešia dostupnosť
03 Urbanistické princípy Nového Lida
13

Cyklodoprava

Cez Nové Lido sa prepojí cyklodoprava v Petržalke a v Starom Meste. Územie je tiež vynikajúco napojené na systém plánovaných a existujúcich cyklistických trás v Bratislave. Prechádza ním medzinárodná cyklistická trasa na Dunajskej hrádzi – Eurovelo 6. Spojenie s ľavým brehom zabezpečujú cyklotrasy na Starom moste a Moste Apollo, spojenie s Petržalkou zase jestvujúce a navrhované pešie a cyklistické lávky.

Cyklodoprava
03 Urbanistické princípy Nového Lida
14

Dostupnosť električkou

Reálnym nosným systémom hromadnej dopravy pre Bratislavu je električka. Nikdy síce plnohodnotne nenahradí podzemné metro, ale ak má prioritu v riadení dopravy, je rýchla, pohodlná a poskytuje príjemný zážitok z cesty. Môže na seba stiahnuť zásadný podiel dopravy v meste. Električka v Bratislave funguje vyše 120 rokov a za ten čas dokázala, že tu má svoje miesto. Aj keď v nie tak dávnej minulosti elektrické trate z miest ustupovali autobusom, ktoré boli považované za modernejší spôsob dopravy, mestá po celom svete sa však eleganciu tohto riešenia objavujú nanovo. Menej znečisťujú vzduch v meste, odvezú viac ľudí naraz a takmer nepoznajú dopravné zápchy. Preto navrhujeme vtiahnuť električku do vnútra územia, čím by sa prepojili dve strany jedného nového centra – Nové Lido so zónou Pribinova. Električka odbočí zo svojej petržalskej trasy na bulvár a v území má mať 2 zastávky na exponovaných miestach.

Dostupnosť električkou
03 Urbanistické princípy Nového Lida
15

Dopravné napojenie územia

Hranice Nového Lida lemujú významné mestské komunikácie vrátane diaľnice D1. Zároveň je to územie, cez ktoré nie sú navrhnuté žiadne tranzitné dopravné trasy, počíta sa tu len s cieľovou dopravou. To by malo prispieť k pokojnej premávke v tomto území. Základnou koncepciou dopravy v Novom Lide je to, aby sa čo najmenší počet áut dostával do jeho vnútra. Takmer tretina všetkej dopravy sa „vybaví” hneď pri Einsteinovej a nebude potrebné, aby postupovala ďalej. Smerom na sever funguje takzvaný dopravný gradient – čím bližšie k Dunaju, tým pokojnejšia doprava a nižšia kategória ciest. Túto koncepciu dopravy navrhla vo svojej štúdii renomovaná Európska spoločnosť MIC z Milána.

Dopravné napojenie územia
03 Urbanistické princípy Nového Lida
16

Parkovanie

Parkoviská nad terénom zaberajú priestor, ktorý by mali využívať ľudia. Preto navrhujeme veľkú väčšinu parkovacích miest v podzemných garážach. Táto koncepcia je uskutočniteľná aj vďaka zdvihnutiu terénu v území. Doplnkové parkovanie v uliciach navrhujeme tak, aby vytváralo čo najmenšiu bariéru vo verejnom priestore. Dnešné normy počítajú s relatívne vysokým nárokom na parkovacie miesta. Veríme, že obyvatelia a návštevníci Nového Lida budú používať alternatívne spôsoby dopravy a autá budú nechávať zaparkované v garáži.

Parkovanie
03 Urbanistické princípy Nového Lida
17

Princíp zvýšenia územia

V súčasnosti sa územie pri hrádzi nachádza pod jej úrovňou, čo bráni vo výhľade na druhú stranu. Keď sa toto územie zdvihne nad úroveň hrádze, vznikne vizuálne spojenie s Dunajom a mestom. Ľudia zároveň získajú väčší pocit bezpečia pri zvýšenej hladine rieky.

Princíp zvýšenia územia