Urbanistické východiská Nového Lida

Nové Lido nie je projekt, ktorý vzniká niekde na zelenej lúke, ale prirodzene vychádza z toho, ako sa Bratislava rozvíjala v minulosti. Tieto východiská vysvetľujú, prečo je Nové Lido potrebné a akým spôsobom dáva v Bratislave zmysel.

Toto je 11 základných urbanistických východísk, z Nového Lida:

02 Urbanistické východiská Nového Lida
01

Rast Bratislavy v minulosti

Bratislava sa až donedávna rozvíjala len na ľavom brehu Dunaja. Ten, ako neregulovaný veľtok, vždy tvoril bariéru, hranicu medzi štátmi, ba dokonca ním viedla línia Železnej opony. Dôsledkom tohto vývoja je úplne rozdielny charakter nábreží. Súčasná spoločenská a politická situácia spolu s reguláciou Dunaja priniesla úplne nové príležitosti na zmenu tohto stavu. Nové Lido má byť zhmotnením využitia týchto príležitostí.

Rast Bratislavy v minulosti
02 Urbanistické východiská Nového Lida
02

Rozdelené mesto

S rozvojom Petržalky prišla pre mesto obrovská príležitosť prekonať bariéru Dunaja, ale nepodarilo sa to. Namiesto rozšírenia Bratislavy vzniklo „druhé mesto”, fyzicky aj mentálne oddelené. Aj preto dnes Petržalku nazveme Petržalkou, nie Bratislavou. Petržalka má svoj vlastný charakter a identitu. Dá sa povedať, že Bratislava sa dodnes s Petržalkou „nezmierila”. Nové Lido predstavuje šancu zmeniť to.

Rozdelené mesto
02 Urbanistické východiská Nového Lida
03

Spojená Bratislava

Od Pečnianskeho lesa na západe až po Soví les na východe je Nové Lido jediné územie s možnosťou priblíženia Petržalky k Dunaju. Je to jediné miesto, kde sa môže mesto spojiť na rieke. Nové Lido je príležitosťou doplniť posledný chýbajúci diel do „skladačky” Bratislavy a zároveň zmeniť Dunaj na spájajúci, nie rozdeľujúci prvok mesta.

Spojená Bratislava
02 Urbanistické východiská Nového Lida
04

Nové centrum na oboch brehoch Dunaja

Bratislava dnes rozvíja svoje centrum východným smerom, do priestoru bývalých výrobných zón. Pre mesto je to prirodzený proces, ktorý mu môže priniesť úplne novú kvalitu – centrum na brehu rieky. Dlhodobo zvažované rozšírenie centra počíta s tým, že sa jeho súčasťou stanú územia na oboch brehoch Dunaja, teda aj Nové Lido.

Nové centrum na oboch brehoch Dunaja
02 Urbanistické východiská Nového Lida
05

Eurovea vytvorila očakávania

Realizácia Eurovey v zóne Pribinova dokázala zmeniť vzťah Bratislavčanov k Dunaju. Ľudia sa stali každodennou súčasťou tejto zóny, Slovenské národné divadlo sa otvorilo cez nové námestie smerom k rieke a nábrežiu, promenáda dostala ľudí na breh. Tým sa vytvorili očakávania. Kam sa rozšíri živé nábrežie? Čo bude na druhej strane? Tieto očakávania dokonale vyjadruje socha Štefánika, ktorá pozerá na pravý breh smerom k Novému Lidu a čaká, kto jej z opačnej strany odpovie.

Eurovea vytvorila očakávania
02 Urbanistické východiská Nového Lida
06

Oživenie a spojenie bratislavských nábreží

Keď sa dnes pozriete na nábrežie Bratislavy, uvidíte neúplnú skladačku objektov a verejných priestorov s rôznou kvalitou, ktoré navyše budia dojem ostrovov oddelených rôznymi bariérami. Nábrežie sa však postupne mení a ožíva. Jeho jednotlivé časti sa postupne dopĺňajú a prepájajú. Nové Lido má v tomto procese mimoriadne dôležité úlohy – „preliatie” centra mesta cez zónu Pribinova na pravý breh Dunaja a „pritiahnutie” Petržalky k Dunaju.

Atraktívne nábrežie bude Bratislavu spájať nielen fyzicky, ale postupne aj v mysliach ľudí. Tento proces môže dať Bratislave úplne nový rozmer – naplnenie vízie Bratislavy ako mesta na Dunaji.

Oživenie a spojenie bratislavských nábreží
02 Urbanistické východiská Nového Lida
07

Ostrov v strede mesta

Nové Lido je dnes neviditeľným ostrovom obklopeným bariérami. Diaľnica, mosty, estakáda električky aj samotný Dunaj tvoria zdanlivo neprekonateľné hranice. Nové Lido sa môže organicky zapojiť do štruktúry mesta, len ak budú tieto bariéry postupne zanikať. Plynulé fyzické prepojenie je podmienkou toho, aby sa Bratislava spojila aj v mysliach ľudí.

Ostrov v strede mesta
02 Urbanistické východiská Nového Lida
08

Historické Bratislavské Lido

Súčasťou riešeného územia je aj plocha, na ktorej sa kedysi rozkladala dnes už zaniknutá Dunajská pláž a bývalé letné kúpalisko Lido. Bol to otvorený verejný priestor, mimoriadne obľúbený spoločenský fenomén mesta. Kúpalo sa v dvoch bazénoch s ľadovou vodou z Dunaja, alebo priamo v rieke – nanajvýš však uprostred leta. Kúpalisko slúžilo verejnosti ešte začiatkom 80. rokov. Plánovaná obnova v 90. rokoch sa nekonala.

Historické Bratislavské Lido
02 Urbanistické východiská Nového Lida
09

Východiská územného plánovania

Nové Lido nie je nepopísaným územím z hľadiska jeho využitia. Tak, ako v stratégii rozvoja mesta v predchádzajúcich územných plánoch, aj v súčasne platnom územnom pláne Bratislavy je územie Nového Lida určené pre rozvoj centra mesta. Táto lokalita je v ňom označovaná ako Celomestské centrum Petržalka (CMC). V súčasnosti je pre územie CMC platný aj podrobnejší územný plán zóny, ktorý treba na základe zhruba desaťročného vývoja podmienok v rozvoji mesta aktualizovať.

Východiská územného plánovania
02 Urbanistické východiská Nového Lida
10

V čom nadviazať na platný územný plán

Pri aktualizácii územného plánu treba rešpektovať niektoré jeho základné princípy. Toto sú východiská územného plánu, na ktoré sa Nové Lido snaží nadviazať:

• vytvoriť priehľady na mesto, jeho dominanty a okolitú krajinu,
• rozvíjať územie ako centrálnu mestskú zónu s kompaktnou blokovou zástavbou,
• dôraz na pestrosť funkcií,
• severo-južný urbanistický raster,
• centrálny park vo vnútri územia ako základný prvok urbanistickej organizácie,
• veľkorysé prepojenie na centrálnu os Petržalky cez peší most,
• revitalizácia Ovsišťského ramena na východ od mosta Apollo.

V čom nadviazať na platný územný plán
02 Urbanistické východiská Nového Lida
11

Prečo aktualizovať územný plán

Za posledných 10 rokov došlo v Bratislave k zmene niektorých zásadných urbanistických východísk. Spoločnosť aj mesto sa dynamicky menia, a preto je potrebné dlhodobé koncepcie z času na čas aktualizovať. Máme za to, že v prípade Nového Lida tento čas dozrel. Toto sú najdôležitejšie princípy, ktoré by mal zohľadniť aktualizovaný územný plán:

• nadviazať na formovanie nového centra mesta vrátane Eurovey a zóny Pribinova,
• zrušiť plánovanú zástavbu v priestore nábrežného parku,
• umelé rameno v priestore medzi Starým mostom a mostom Apollo upraviť do podoby nábrežnej športovo-rekreačnej zóny,
• jej súčasťou má byť mestská pláž Lido, nábrežný park, Lodenice športového vodáctva a malý prístav pre rekreačné člny,
• zachovať v území športové vodáctvo,
• vtiahnuť do územia trasu električky,
• upraviť dopravné napojenie od Einsteinovej, aby do územia vchádzalo čo najmenej áut,
• terén v území zdvihnúť nad úroveň hrádze a sprístupniť tak výhľady na druhú stranu Dunaja a zvýšiť pocit bezpečia pred záplavami,
• zohľadniť zmeny vo vlastníckych pomeroch v území,
• zohľadniť zmeny determinujúcich technických stavieb (TEN-T, Estakáda Jantárova)

Prečo aktualizovať územný plán