Akými princípmi sa riadime pri tvorbe mesta?

Nové Lido bude súčasťou centra mesta a do značnej miery ovplyvní jeho charakter. Aby sme sa dopracovali ku konkrétnemu urbanistickému návrhu Nového Lida, museli sme najprv stanoviť, z akých všeobecných princípov mestotvorby budeme vychádzať.

Vychádzali sme z týchto 16 základných princípov:

01. Základné princípy mestotvorby Nového Lida
01

Princípy mestotvorby
a miestotvorby

Pri plánovaní Nového Lida nepozeráme iba na to, ako bude vyzerať mapa mesta v budúcnosti, ale aj na vplyv každej akcie na sociálne zloženie a ekonomiku danej lokality a celého mesta. Miestotvorba vytvára priamy vzťah užívateľov ku konkrétnemu miestu a zároveň nabáda k zodpovednému správaniu sa k nemu. Pri vytváraní Nového Lida berieme do úvahy, okrem odbornej stránky projektu, najmä zvyky a potreby obyvateľov – užívateľov mesta.

Princípy mestotvorby
a miestotvorby
01. Základné princípy mestotvorby Nového Lida
02

Integrovaná mestská štruktúra

Mesto nie je súborom oddelených prvkov ako domy, továrne, parky či cesty. Je to ucelený a vyvíjajúci sa organizmus, prepojený svet v menšej mierke, v ktorom prebieha množstvo prirodzených procesov. Zásah do jednej zložky vždy ovplyvní aj ostatné. Pri tvorbe Nového Lida to všetko berieme do úvahy.

Integrovaná mestská štruktúra
01. Základné princípy mestotvorby Nového Lida
03

Definícia obsahovej kvality mestského priestoru

Keď sa tvorí nová mestská štvrť ako Nové Lido, nestačí len nakresliť, kde bude aký typ budovy. Treba myslieť aj na ich obsah – teda ľudí a aktivity, ktoré sa v nich, a v ich okolí, budú odohrávať. Kvalitný urbanizmus vopred uvažuje, nad tým, aký zážitok a skúsenosť z mesta a miesta bude človek mať, a akým spôsobom sa o ne bude deliť s ostatnými.

Definícia obsahovej kvality mestského priestoru
01. Základné princípy mestotvorby Nového Lida
04

Ekologická udržateľnosť

Aby sa ľudia správali slušne k prostrediu, v ktorom žijú, teda aj k Novému Lidu, mali by mestu a miestam v ňom rozumieť. Iba tak si k nemu vytvoria trvalý a osobný vzťah, ktorý ide ruka v ruke so sociálnou a ekologickou zodpovednosťou.

Ekologická udržateľnosť
01. Základné princípy mestotvorby Nového Lida
05

Smart technológie

Ak má mesto v dnešnej dobe dobre fungovať, potrebuje pri rozvoji vychádzať z určitých dát, napríklad, koľko spotrebuje energie, vody, koľko sa v ňom pohybuje áut, aké je sociálne zloženie obyvateľov a podobne. Interpretáciou týchto dát sa dá porozumieť zložitým, no často neviditeľným procesom a javom na danom území a počítať s nimi pri tvorbe mesta. Preto budú Smart technológie súčasťou nového sociálneho a priestorového organizmu Nového Lida.

Smart technológie
01. Základné princípy mestotvorby Nového Lida
06

Atraktivita a stimulácia

Nové Lido, ako centrálny mestský priestor, bude podliehať prísnym kritériám kvality. Iba premyslený urbanizmus, dômyselná architektúra a kvalitné materiály robia mesto atraktívnym a podnetným. Samozrejme, niekedy je veľmi ťažké presne pomenovať, prečo je niečo dobré a pekné. Kvalita priestoru Nového Lida preto musí vychádzať z otvorenej odbornej a spoločenskej debaty.

Atraktivita a stimulácia
01. Základné princípy mestotvorby Nového Lida
07

Charakter a identita

Charakter mesta sa nedá naplánovať na papieri, no môžu sa preň vytvoriť zdravé predpoklady. Identita územia nie je len o tom, čo sa v ňom nachádza, ale aj o vzťahu a asociáciách, ktoré si človek s daným miestom vytvorí. Nové Lido si už vedome, ale aj podvedome vytvára identitu, ktorú treba rozvíjať a podporovať.

Charakter a identita
01. Základné princípy mestotvorby Nového Lida
08

Pestrosť, rôznorodosť, scénickosť

Pestrosť v mierke a v ponuke tvorí základ dobre fungujúcej mestskej štruktúry. Scénickosť, kombinácia mierok, výhľady a priehľady vytvoria kontinuálnu mestskú scenériu Nového Lida, ktorá poskytne individuálny a spoločenský zážitok.

Pestrosť, rôznorodosť, scénickosť
01. Základné princípy mestotvorby Nového Lida
09

Mentálne vlastníctvo

Mentálne vlastníctvo nie je niečo, čo sa dá naplánovať a regulovať. U ľudí využívajúcich priestor vzniká prirodzene. Vzťah k Novému Lidu si vytvoria, keď pochopia, prečo je navrhnuté tak, ako je a ako funguje.

Mentálne vlastníctvo
01. Základné princípy mestotvorby Nového Lida
10

Inklúzia

Kvalitné mesto myslí na každého. Umožňuje, aby sa spoločnosť na jednom území sociálne premiešala a všetci mohli jeho priestor využívať bez rozdielu. Inklúzia vytvára spoločenskú rovnováhu, podporuje komunikáciu medzi ľuďmi a vedie ich k občianskej zodpovednosti.

Inklúzia
01. Základné princípy mestotvorby Nového Lida
11

Spontánnosť, sloboda a zodpovednosť

Aby boli ľudia v Novom Lide spokojní, treba im niektoré priestory nechať na spontánnu interpretáciu. Prídu a vytvoria si to, čo potrebujú, podľa seba, nie podľa výkresov. Tu je dôležité nájsť rovnováhu medzi reguláciou a voľnosťou. Aj samotní užívatelia si musia uvedomiť, že k slobode využitia priestoru patrí aj zodpovednosť zaň.

Spontánnosť, sloboda a zodpovednosť
01. Základné princípy mestotvorby Nového Lida
12

Schopnosť prispôsobiť sa

Je to jedna z najväčších výziev urbanizmu, pretože mesto ako celok nie je statické. Neustále sa vyvíja a rastie, čo je jeho prirodzená vlastnosť. Na druhej strane, to, čo sa vybuduje, ostáva na dlhý čas.

Dokonalá plánovaná regulácia je nedosiahnuteľná, pretože podmienky, z ktorých vychádza, sa vždy po čase zmenia. Aby bolo možné navrhnúť územie schopné prispôsobovať sa novým podmienkam, treba nájsť rovnováhu medzi tým, čo bude v Novom Lide pevne dané a čo bude možné meniť v závislosti na meniacich sa potrebách užívateľov priestoru.

Schopnosť prispôsobiť sa
01. Základné princípy mestotvorby Nového Lida
13

Mestskosť

Nové Lido umožní ľuďom žiť v interakcii, nie v izolácii. Znakom mestskosti je napríklad ruch, mnohofunkčnosť, blízkosť, identita, rôznorodosť a krása.

Mestskosť
01. Základné princípy mestotvorby Nového Lida
14

Vyvážená hustota

Hustota sama o sebe však nie je ani pozitívnym, ani negatívnym javom a nevyjadruje priestorovú a spoločenskú hodnotu územia – hoci v spoločnosti prevláda názor, že čím je mesto hustejšie, tým horšie sa v ňom žije. Kvalitná architektúra a urbanizmus však vedia pracovať s rôznou hustotou a pritom dokážu prinášať fungujúce riešenia. Husté mesto na menšej ploche je efektívne, ekologické, podporuje mobilitu namiesto sťahovania do preťažených predmestí. Namiesto vytláčania ľudí smerom von sa Nové Lido snaží vyplniť „biele miesta” vo vnútornej štruktúre mesta.

Vyvážená hustota
01. Základné princípy mestotvorby Nového Lida
15

Rovnosť verejného priestoru

Verejný priestor v Novom Lide sa nebude riadiť filozofiou „kto si priplatí, dostane niečo lepšie”, ale spoločenským významom priestoru. Jeho kvalita sa bude líšiť podľa toho, či pôjde o hlavné námestia, alebo o ulicu medzi blokmi domov. Verejný priestor by nemal byť zahltený komerčnými aktivitami, ale mal by byť rôznorodý, aby si každý obyvateľ mohol nájsť kútik, ktorý mu bude blízky.

Rovnosť verejného priestoru
01. Základné princípy mestotvorby Nového Lida
16

Mobilita a modalita dopravy

Mobilita je nové chápanie dopravy. Znamená to mať možnosť zvoliť si kombináciu viacerých spôsobov presunu v meste. Chodci, cyklisti aj motoristi sa v rámci Nového Lida budú môcť presúvať z miesta na miesto, tak, aby si neprekážali a neobmedzovali sa. Zároveň ich bude lákať uprednostnenie MHD pred individuálnou prepravou autom.

Mobilita a modalita dopravy